Jurnal Ilmiah

Jurnal Psikohumaniora
Jurnal Nutri-Sains